O nás

Vydavateľstvo H plus bolo založené v roku 1992.

Hlavné zameranie: hudba pre deti a mládež – noty, knihy, zvukové a obrazové nosiče s akcentom na tvorbu Juraja Hatríka.

Zakladateľkou je muzikologička a hudobná pedagogička PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. Pracovala v Slovenskom hudobnom fonde (v súčasnosti Hudobný fond), kde sa v rámci svojich pracovných povinností podieľala na organizovaní prehrávok a besied v Klube skladateľov SHF, v rámci ktorých prebiehali i vzdelávacie podujatia pre učiteľov hudobnej výchovy základných škôl a učiteľov základných umeleckých škôl; viac ako 20 rokov spoluorganizovala hudobno-výchovné podujatia pre deti v Detskom mestečku v Trenčíne – Zlatovciach; 6 rokov viedla stredisko Hudba a mládež SHF; od roku 1992 zastávala funkciu tajomníčky a členky predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS), od februára 2022 ako jej predsedníčka. Aktívne pôsobí tiež ako predsedníčka sekcie vzdelávania učiteľov umeleckých škôl (VUUŠ). Spoluorganizovala semináre pre učiteľov hudby Pedagogická Dvorana (1990 – 2011); pôsobila tiež ako členka Komisie pre výchovné koncerty pre školy Hudobného centra a členka predmetovej komisie hudobnej výchovy v Štátnom pedagogickom ústave; ako vydavateľka na základe živnostenského oprávnenia pod obchodným menom H plus vydáva notové materiály, knihy a zvukové nosiče s hudbou pre deti a mládež s akcentom na tvorbu Juraja Hatríka (1941 – 2021); ako učiteľka hudobnej náuky (HN) v ZUŠ experimentálne overovala možnosti využitia Hatríkovho diela v praxi, čo vyústilo do vypracovania a schválenia Učebných osnov hudobnej náuky – projektové vyučovanie v základnej umeleckej škole v rámci Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ v roku 2008; vypracovala a vydala didaktiku predmetu, publikovanú pod názvom Od zážitku k poznatku a tvorivosti, postupne vydáva metodiky pre učiteľov HN. Didaktiku hudby vyučuje ako externý pedagóg na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave od roku 2004. Od roku 2007 spoluorganizuje tvorivé dielne pre deti a dospelých Hudba a obraz vo filme vo Vyhniach, kde vedie hudobnú sekciu. V roku 2011 vypracovala projekt kontinuálneho vzdelávania učiteľov Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní pre Metodicko-pedagogické centrum, ktoré lektorsky zabezpečovala spolu s Jurajom Hatríkom (2011 – 2016). V súčasnosti popri vydavateľskej činnosti hosťuje ako lektorka seminárov integratívnej hudobnej umeleckej pedagogiky po celom Slovensku.