O nás

Vydavateľstvo H plus bolo založené v roku 1992.

Hlavné zameranie: hudba pre deti a mládež – noty, knihy, zvukové a obrazové nosiče s akcentom na tvorbu Juraja Hatríka.

Zakladateľkou je muzikologička a hudobná pedagogička PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. Pracovala v Slovenskom hudobnom fonde (v súčasnosti Hudobný fond), kde sa v rámci svojich pracovných povinností podieľala na organizovaní prehrávok a besied v Klube skladateľov SHF, v rámci ktorých prebiehali i vzdelávacie podujatia pre učiteľov hudobnej výchovy základných škôl a učiteľov základných umeleckých škôl; viac ako 20 rokov spoluorganizovala hudobno-výchovné podujatia pre deti v Detskom mestečku v Trenčíne – Zlatovciach; 6 rokov viedla stredisko Hudba a mládež SHF; od roku 1992 zastáva funkciu tajomníčky a členky predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS) a aktívne pôsobí ako predsedníčka sekcie vzdelávania učiteľov umeleckých škôl (VUUŠ) a spoluorganizovala semináre pre učiteľov hudby Pedagogická Dvorana (1990 – 2011); pôsobila tiež ako členka Komisie pre výchovné koncerty pre školy Hudobného centra a členka predmetovej komisie hudobnej výchovy v Štátnom pedagogickom ústave; ako vydavateľka na základe živnostenského oprávnenia pod obchodným menom H plus vydáva notové materiály, knihy a zvukové nosiče s hudbou pre deti a mládež s akcentom na tvorbu Juraja Hatríka (1941 – 2021); ako učiteľka hudobnej náuky (HN) v ZUŠ experimentálne overovala možnosti využitia Hatríkovho diela v praxi, čo vyústilo do vypracovania a schválenia Učebných osnov hudobnej náuky – projektové vyučovanie v základnej umeleckej škole v rámci Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ v roku 2008; vypracovala a vydala didaktiku predmetu, publikovanú pod názvom Od zážitku k poznatku a tvorivosti, postupne vydáva metodiky pre učiteľov HN. Didaktiku hudby vyučuje ako externý pedagóg na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave od roku 2004. Od roku 2007 spoluorganizuje tvorivé dielne pre deti a dospelých Hudba a obraz vo filme vo Vyhniach, kde vedie hudobnú sekciu. V roku 2011 vypracovala projekt kontinuálneho vzdelávania učiteľov Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní pre Metodicko-pedagogické centrum, ktoré lektorsky zabezpečovala spolu s Jurajom Hatríkom (2011 – 2016). V súčasnosti popri vydavateľskej činnosti hosťuje ako lektorka seminárov integratívnej hudobnej umeleckej pedagogiky po celom Slovensku.